Perustyö, arvot ja strategia

Perustyö

Organisaation perustehtävä:

Puitteiden luominen, menetelmien ja välineiden tarjoaminen nuorten kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, huumeiden käytön ehkäisemiseksi ja päihderiskien vähentämiseksi.

Pysyvä yleisstrategia:

 • Tieto – monipuolisen tiedon sekä näkökulmien tarjoaminen ja edistäminen huumausainekysymyksistä
 • Tuki – tuki huumeiden käytön lopettamisen jälkeiseen elämään
 • Toiminta – päihteille/huumeille vaihtoehtoisten elämysten tarjoaminen, tapahtumat

Yhdistyksen toiminta toteutuu valtakunnallisen ja paikallisosastotoiminnan kautta. Toiminnan kivijalkoina ovat nuorten kansalaistoiminta yhdistettynä työntekijöiden kautta toteutuvaan asiantuntija- ja ammattilaistoimintaan. Näiden kahden tekijän yhteisvaikutus tekee YADista yhdistyksenä sen mitä se on. Nuoret vapaaehtoistoimijat ovat toiminnassa keskeisiä vaikuttajia ja toiminnan toteuttajia. Työntekijät ja yhdistyksen muu organisaatio luovat mahdollisuuksia, tarjoavat resursseja, kouluttavat, ohjaavat ja tukevat toiminnassa. Työntekijät vastaavat osaltaan toimintojen toteutuksesta ja kehittämisestä.

Perustyön organisaatio:

Jäsenistö, hallitus, työntekijät, aineelliset ja aineettomat resurssit.
Perustyön työntekijöitä ovat toiminnanjohtaja, toimistosihteeri, 2–3 ehkäisevän huumetyön suunnittelijaa, sekä osa-aikainen tiedottaja.

Toimistopaikkakunnat: Jyväskylä ja Tampere

STEA:n yleisavustuksen piirissä


Strategia 2016-2018

Tiedostavuutta ja hyvinvointia, aidolla asenteella ja osaamisella!

YAD ry:n toiminta-ajatus (missio)

YAD:n tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena ehkäisevän huumetyön järjestönä, jossa yhdistyy vapaaehtois- ja ammattilaistyö. Yhdistyksen tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. YAD:n osaaminen koostuu nuorten, toipuvien käyttäjien ja ammattilaisten asiantuntijuuksista.

Ideologinen arvolähtökohta, johon yhdistyksen toiminta pohjaa:

Oikeus hyvään ja onnelliseen, päihteistä riippumattomaan elämään

Kantavia näkökulmia 2016-2018:

 • Asiantuntijuuden kolmikanta: vapaaehtoiset nuoret, kokemustaustaiset toimijat, pätevät työntekijät
 • Rohkeus ja ennakkoluulottomuus tehdä asioita ja ottaa kantaa myös perinteisestä poikkeavalla tavalla
 • Osaamista ja hiljaista tietoa viedään toimintamalleihin ja menetelmiin
 • Ihminen ja hyvä elämä keskiössä, ei niinkään aineet
 • Toimintaa toteutetaan hyvällä asenteella ja ilolla
 • Näkyvyyteen, tunnettuuteen, oikeaan tietoon YAD:sta panostetaan

Kohderyhmät 2016-2018:

 • Nuoret alle 29 vuotiaat
 • Verkkovapaaehtoistyössä erityisesti 13-20 vuotiaat
 • Riskinuoret
 • Toipuvat päihde- / huumetaustaiset nuoret aikuiset
 • Ammattilaiset, nuorten parissa toimivat

Lue Strategia 2016-2018 kokonaisuudessaan.